Υφυπουργείο Τουρισμού


ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(α) Τη χάραξη ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής τουρισμού και τον επιτελικό σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης της Κύπρου, περιλαμβανομένης της διατύπωσης θέσεων για τη χωροθέτηση των τουριστικών τοποθεσιών,

(β) τον συντονισμό και την υλοποίηση της εθνικήςστρατηγικής τουρισμού με τη χρήση των απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών,

(γ) τη στήριξη των επενδύσεων στον τουρισμό, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και υλοποίησης κινήτρων και της παροχής συστηματικής ενημέρωσης του κοινού,

(δ) την προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης,

(ε) τη χάραξη στρατηγικής προβολής, προώθησης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου στο εξωτερικό και εσωτερικό: Νοείται ότι, για σκοπούς υλοποίησης των προβλεπόμενων στην πιο πάνω παράγραφο, διεξάγεται διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς σεόλα τα στάδια ετοιμασίας και υλοποίησης της ολοκληρωμένης στρατηγικής τουρισμού κατά παγίως ακολουθούμενη πρακτική στο πλαίσιο χρηστής διακυβέρνησης,

(στ)την εκπόνηση μελετών, ερευνών αγοράς, την ανάλυση των σύγχρονων τάσεων στον τομέα του τουρισμού, τη διαχείριση στατιστικών δεδομένων, την αξιολόγηση της απόδοσης προγραμμάτων και κονδυλίων που δαπανώνται για τον τουρισμό,

(ζ) τη δημιουργία και τήρηση μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων,

(η) την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και την επικαιροποίηση υφιστάμενων, τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στον τουριστικό τομέα και την προώθηση της καινοτομίας,

(θ) την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας αναφορικά με τις εξουσίες που αυτή παρείχε στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης της έκδοσης σχετικών αδειών,

(ι) την εποπτεία του τουριστικού τομέα, τη συνεργασία μεάλλες εποπτικές αρχές και την Αστυνομία Κύπρου, την ορθή πληροφόρηση καιενημέρωση των τουριστικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών για τις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας και την ευαισθητοποίηση του κοινού για σεβασμό του τουριστικού προϊόντος,

(ια) την εκπόνηση και υποβολή προτάσεων για μεταρρυθμίσεις οι οποίες αφορούν στην απλοποίηση διαδικασιών για την προσέλκυση επενδύσεων τουριστικού χαρακτήρα, στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην ευρύτερη ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, όπως και στην απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά την τουριστική βιομηχανία.
Προώθηση Εταιρικής Κουλτούρας - Υφυπουργείο Τουρισμού


Share