Υφυπουργείο Τουρισμού


Οι δραστηριότητες και ενέργειες της Μονάδας αφορούν την παρακολούθηση και εποπτεία των έργων και το συντονισμό όλων των θεμάτων που σχετίζονται με αυτά.


Αναπτυξιακά Έργα Ναυτικού Τουρισμού


Share