Υφυπουργείο Τουρισμού


Κάθε χρόνο, τοΥφυπουργείο Τουρισμού εκδίδει μια έκθεση που αναλύει ζητήματα του Τουρισμού τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και περιγράφει τις δραστηριότητες του Οργανισμού μέσα στην συγκεκριμένη περίοδο για την βελτίωση, αναβάθμιση και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι τόσο εκθέσεις από το 2019 και έπειτα, τόσο και οι εκθέσεις των προηγούμενων ετών, όταν η υπήρχε η οντότα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), προτού μετεξελιχθεί στη σημερινη μορφή του Υφυπουργείου Τουρισμού (2019 -).

Share