Υφυπουργείο Τουρισμού


Πατήστε εδώ για Γενικές πληροφορίες για τη διαδικασία Εγγραφής


ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ


Παρακαλώ όπως διαβάσετε πολύ προσεκτικά τα πιο κάτω προτού αρχίσετε την συμπλήρωση της - Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης:

1. Ο αιτητής/ αιτήτρια πριν από την συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να μεριμνήσει όπως έχει στην κατοχή του σε ηλεκτρονική μορφή (PDF- File) τα πιο κάτω έγγραφα:

1.1 Τίτλο Ιδιοκτησίας Οικοδομής και/ ή Άδεια Οικοδομής και/ ή Πολεοδομική Άδεια για τον τύπο του καταλύματος – (Την επιστολή - πρώτη σελίδα)

1.2 Πρόσφατο Λογαριασμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) που αφορά το συγκεκριμένο κατάλυμα.

1.3 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας, ή διαβατηρίου, ή πιστοποιητικού σύστασης νομικού προσώπου, ανάλογα με τι δηλώνεται στην αίτηση ως επιχειρηματίας (ιδιοκτήτης ή δικαιούχος χρήστης) του καταλύματος.

1.4 Υπογραμμένη (και σφραγισμένη με την σφραγίδα του νομικού προσώπου σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο) εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη του καταλύματος προς τον δικαιούχο χρήστη (επιχειρηματία) – Υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που δηλωθεί στην αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ότι, επιχειρηματίας είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος. Όταν ο ιδιοκτήτης του καταλύματος δηλωθεί στην αίτηση ως επιχειρηματίας, η εξουσιοδότηση (1.4) ΔΕΝ υποβάλλεται.

2. Ο αιτητής/ αιτήτρια αφού πατήσει την ένδειξη – Προχωρήστε στην Αίτηση - θα αρχίσει την συμπλήρωση. Στο τέλος της αίτησης θα του/ της ζητηθεί να ανεβάσει (uploading) τα πιο πάνω έγγραφα (1.1 έως 1.4) στην ιστοσελίδα.

3. Στην συνέχεια αφού ο αιτητής/ αιτήτρια συμπληρώσει την αίτηση θα την εκτυπώσει και θα την υπογράψει. Σε περίπτωση νομικού προσώπου (πχ εταιρείας) η αίτηση θα υπογραφεί και θα σφραγιστεί με την σφραγίδα του νομικού προσώπου.

4. Ο αιτητής/ αιτήτρια θα μετατρέψει την αίτηση σε File- PDF και θα την ανεβάσει στην ιστοσελίδα μαζί με τα άλλα έγγραφα (1.1 έως 1.4).

5. Αφού ολοκληρωθεί η πιο πάνω διαδικασία θα πατήσει την ένδειξη –ΥΠΟΒΟΛΗ

- Σύνολο υποβληθέντων εγγράφων 5 ή 4 σε περίπτωση που ο αιτητής είναι ο ιδιοκτήτης του καταλύματος.

- Ιδιοκτήτης – Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι ιδιοκτήτης του καταλύματος. Μπορεί να υποβάλει αίτηση ως ιδιοκτήτης (επιχειρηματίας) στο Υφυπουργείο Τουρισμού για εγγραφή καταλύματος ως αυτοεξυπηρετούμενο.

- Δικαιούχος Χρήστης - Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος για να το χρησιμοποιεί. Αφού εξασφαλίσει την σχετική εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη του καταλύματος, μπορεί να υποβάλει αίτηση ως Δικαιούχος Χρήστης (επιχειρηματίας) στο Υφυπουργείο Τουρισμού για εγγραφή του καταλύματος ως αυτοεξυπηρετούμενο (Το έγγραφο της εξουσιοδότησης ιδιοκτήτη είναι διαθέσιμο στο τέλος της ηλεκτρονικής αίτησης, κάτω από την παράγραφο επισυναπτόμενα).
    - Για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, το κατάλυμα μπορεί να είναι έπαυλη, κατοικία ή διαμέρισμα.
    - Αριθμός Αίτησης: Για σκοπούς αναφοράς, ο αριθμός της αίτησης που υποβάλλεται για εγγραφή του καταλύματος ως αυτοεξυπηρετούμενο, είναι ο 10ψήφιος αριθμός που δηλώνεται στην αίτηση, στο πεδίο Αριθμός Υποστατικού Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

    Προχωρήστε στην Αίτηση

Share