Υφυπουργείο Τουρισμού


Η Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού αποτελείται από τον Τομέα Οικονομικού Σχεδιασμού, τον Τομέα Συντονισμού / Γραφείο Υφυπουργού και τη Μονάδα Ερευνών CReDIT (Centre for Research, Data and Intelligence on Tourism).

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού είναι ο Δρ. Μιχάλης Χαϊλής, Διευθυντής Τουρισμού.

1. Τομέας Οικονομικού Σχεδιασμού

Ο Τομέας έχει την ευθύνη σχεδιασμού και συντονισμού της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030, καθώς επίσης και τον συντονισμό για την υλοποίηση της Στρατηγικής για τις Ορεινές, Υπαίθριες και Ακριτικές περιοχές, σε ό,τι αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Κύριες αρμοδιότητες του Τομέα είναι, επίσης, ο στρατηγικός καταρτισμός, καθώς και η ευθύνη παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Υφυπουργείου, η εποπτεία προσφορών και συμβάσεων, η παρακολούθηση ευρωπαϊκών ευκαιριών χρηματοδότησης και η εξασφάλιση κονδυλίων και χρηματοδοτήσεων για εφαρμογή δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030. Επιπρόσθετα, ο συντονισμός, και η παροχή πληροφοριών/στοιχείων/ εγγράφων σε διάφορες υπηρεσίες για τη διεξαγωγή ελέγχων σε ότι αφορά τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, η χωροθέτηση τουριστικών περιοχών, η διαμόρφωση των οικονομικών πτυχών και η αξιολόγηση της προστιθεμένης αξίας για την οικονομία των διαφόρων πολιτικών του Υφυπουργείου (Σχεδίων χορηγιών κ.λπ.), η ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου του Υφυπουργείου Τουρισμού και η παρακολούθηση υλοποίησής του, και τέλος η υποβολή εισηγήσεων για νέα έργα και δράσεις.

2. Τομέας Συντονισμού – Γραφείο Υφυπουργού

Ο Τομέας Συντονισμού παρακολουθεί και συντονίζει θέματα του Γραφείου του Υφυπουργού, θέματα Τύπου και θέματα Υπουργικού Συμβουλίου και Βουλής των Αντιπροσώπων. Παρακολουθεί, επίσης, την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου, αξιολογεί κρίσεις και δυνητικούς κινδύνους και συντονίζει μεγάλες εκδηλώσεις ή επίσημες επισκέψεις του Υφυπουργού στο εξωτερικό.

Επιπρόσθετα, ο Τομέας ασχολείται με επικοινωνιακά θέματα, τόσο εντός του Υφυπουργείου όσο και προς τα ΜΜΕ, καθώς και τη δημιουργία περιεχομένου της εταιρικής ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Τουρισμού και του εταιρικού λογαριασμού του Τwitter. Ο Τομέας παρακολουθεί τα εγχώρια και τα ξένα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ενεργεί με άμεση διοχέτευση των θέσεων του Υφυπουργείου στα καθημερινά ερωτήματα και αιτήματα δημοσιογράφων. Παράλληλα, διενεργεί έρευνα, συλλογή υλικού για ετοιμασία ανακοινώσεων, ομιλιών, χαιρετισμών, παρουσιάσεων, δελτίων τύπου, συνεντεύξεων, άρθρων του Υφυπουργού Τουρισμού και συμμετέχει σε συνεντεύξεις τύπου και σε αντιπροσωπείες του Υφυπουργείου στην Κύπρο και το εξωτερικό. Επίσης, ο Τομέας καταρτίζει πρόγραμμα επικοινωνίας του Υφυπουργού ενώ γίνονται διευθετήσεις δημοσιογραφικής και οπτικοακουστικής κάλυψης σημαντικών γεγονότων που αφορούν το Υφυπουργείο τόσο στην Κύπρο όσο και το εξωτερικό.

Τέλος, ο τομέας έχει καταρτίσει το κεντρικό Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων και εκπονεί τα Σχέδια Διαχείρισης των Κρίσεων που προκύπτουν ανάλογα με τη θεματική τους.

3. Μονάδα Ερευνών CReDIT (Centre for Research, Data and Intelligence on Tourism)

Οι βασικές αρμοδιότητες της Μονάδας Ερευνών είναι η προώθηση πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας σε ότι αφορά στο κυπριακό τουριστικό προϊόν, το βαθμό ικανοποίησης των περιηγητών, τις στοχευόμενες αγορές-πηγές τουρισμού και τους ανταγωνιστικούς προορισμούς, η παρακολούθηση των στρατηγικών στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030, η παρακολούθηση δεικτών και διεθνών τάσεων στον τουρισμό για θέματα όπως η αειφορία και κλιματική αλλαγή, η ψηφιακή τουριστική καινοτομία και η διάχυση γνώσης στους τουριστικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους μεταξύ άλλων. Απώτερος σκοπός είναι η παροχή τεκμηριωμένων θέσεων σε θέματα τουριστικής πολιτικής του κράτους, τα οποία άπτονται των στρατηγικών στόχων του Υφυπουργείου Τουρισμού, υποστηρίζοντας έτσι τη διαδικασία λήψεως ορθολογιστικών αποφάσεων, τόσο στον τουριστικό τομέα όσο και σε άλλους τομείς παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν.

4. Άλλες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης εμπίπτουν επίσης η ετοιμασία νομοθεσιών και ο χειρισμός οριζόντων θεμάτων και δράσεων του Υφυπουργείου.

Η Διεύθυνση συντονίζει/εκπροσωπείται επίσης τις/στις πιο κάτω Επιτροπές/Ομάδες:

  · Συμβούλιο Προσφορών του Υφυπουργείου
  · Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030
  · Μονάδα Στρατηγικού Οικονομικού Σχεδιασμού
  · Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρισμού TAC (Tourism Advisory Committee)
  · Ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Recult (Interreg GR-CY)
  · Ομάδα Παρακολούθησης του Σχεδίου Χορηγιών και Τεχνικής Βοήθειας
  · Ομάδα Παρακολούθησης της Δέσμης Δράσεων
  · Διυπουργικό Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, υπό το Υπουργείο Εξωτερικών
  · Διυπουργική ομάδα για το Brexit, υπό το Υπουργείο Εξωτερικών
  · Ομάδα Έργου του Υφυπουργείου για το PANORAMED (WP5)
  · Επιτροπή Εξεύρεσης Κτιρίων
  · Ομάδα Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων άλλων Υπουργείων


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Share