Υφυπουργείο Τουρισμού


Ο Τουρισμός στη χώρα μας έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο σημαντικές κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες και αποτελεί κινητήρια δύναμη για την οικονομία. Για το λόγο αυτό η ενοποίηση και παρουσίαση των βασικών νομοθεσιών που τον αφορούν κρίνεται ως η απαρχή μίας ολοκληρωμένης προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση τόσο του κοινού όσο και όλων των άλλων ενδιαφερομένων του τομέα στο σεβασμό των προνοιών των νομοθεσιών αυτών με στόχο τη διασφάλιση και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, που είναι πρωταρχικός στόχος της Στρατηγικής του Υφυπουργείου, αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραβιάσεων της νομοθεσίας.

Στη σελίδα αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι νόμοι και διοικητικές πράξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία και τον έλεγχο των τουριστικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών με σκοπό την ενημέρωση όλων όσων ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό.


Νομοθεσία Υφυπουργείου Τουρισμού


Share