Υφυπουργείο Τουρισμού


Βιβλιοθήκη:

Στα πλαίσια του στρατηγικού στόχου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (προκατόχου του Υφυπουργείου Τουρισμού) όπως καταστεί η Τράπεζα Πληροφοριών και Γνώσεων του τουριστικού τομέα δημιουργήθηκε το 1997 η Βιβλιοθήκη ΚΟΤ, η οποία αποτελεί μια Εξειδικευμένη "Τράπεζα Πληροφοριών" σε θέματα τουρισμού.

Η δημιουργία της Βιβλιοθήκης στοχεύει μεταξύ άλλων στα εξής:

1. Αύξηση του επαγγελματισμού του προσωπικού του Υφυπουργείου Τουρισμού, της τουριστικής βιομηχανίας και όλων των τουριστικών εταίρων γενικότερα με την καλύτερη ενημέρωση / επιμόρφωσή τους
2. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προσφορά πληροφοριών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες
3. Παροχή μέσων για την όσο το δυνατό πιο άρτια διεκπεραίωση ερευνών και μελετών
4. Καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης.

Συλλογή:

Στη Βιβλιοθήκη συγκεντρώνεται υλικό πληροφόρησης και έρευνας που αφορά τον τουρισμό όπως βιβλία, έρευνες / μελέτες, εκδόσεις, σχέδια, στατιστικά στοιχεία, κατάλογοι, εγχειρίδια, οδηγοί, χάρτες, νομοθεσία και κυβερνητικές εκδόσεις, CD ROM / βίντεο / διαφάνειες και άλλα οπτικοακουστικά μέσα.

Η συλλογή είναι οργανωμένη τόσο σε φυσική όσο και σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει πέραν των 15.000 τίτλων υλικού στην Κεντρική Υπηρεσία και 1.500 τίτλων υλικού στα περιφερειακά γραφεία. Το υλικό οργανώνεται σε θέματα και είδος (βλέπε Θεματικό Κατάλογο). Ανάμεσα στις καταχωρίσεις της περιλαμβάνονται και εκδόσεις του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, άλλων εθνικών οργανισμών τουρισμού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, της Κυπριακής Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιμέρους εξειδικευμένο υλικό σε θέματα που αφορούν στον τουρισμό.

Υπηρεσίες που προσφέρονται:

1. Επίσκεψη και μελέτη υλικού στη Βιβλιοθήκη, δυνατότητα φωτοτυπιών
2. Εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ και ταχυδρομείο
3. Εσωτερικός δανεισμός
4. Ερευνα στο Διαδίκτυο και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων

Το υλικό στη Βιβλιοθήκη υπάρχει διαθέσιμο σε μορφή pdf και σε xlxs.
Η αναζήτηση στο αρχείο pdf μπορεί να γίνει πατώντας Ctrl+F και γράφοντας τη λέξη αναζήτησης στο κουτί αναζήτησης που εμφανίζεται.
Όσον αφορά την αναζήτηση στο αρχείο xls υπάρχουν στην αρχική γραμμή κάθε στήλης φίλτρα αναζήτησης, τα οποία μπορείτε να χειριστείτε επιλέγοντας με κτύπημα (click, το οποίο εμφανίζει το σημείο √) τα επιθυμητά πεδία. Εναλλακτικά, η αναζήτηση στο αρχείο xls μπορεί να γίνει και με τη χρήση των πλήκτρων Ctrl+F, όπως και στην περίπτωση του αρχείο pdf πιο πάνω.

Βιβλιοθήκη Υφυπουργείου Τουρισμού:
Τηλ. : +357 22 691238
Email: InformationCenter@visitcyprus.com


Θεματικός Κατάλογος


Share