Υφυπουργείο Τουρισμού


Το Υφυπουργείο Τουρισμού ζητά την υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν προς ενοικίαση γραφειακό χώρο στους Δήμους Αγίου Δομετίου, Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Λατσιών, Λευκωσίας και Στροβόλου, συνολικού εμβαδού 3700 τ.μ. περίπου με απόκλιση +15%, για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υφυπουργείου για περίοδο πέντε (5) ετών με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για άλλες δύο περιόδους διάρκειας δύο (2) ετών έκαστη. Το κτίριο, στο οποίο βρίσκεται ο γραφειακός χώρος, θα πρέπει να έχει ανεγερθεί μετά το έτος 2000. Ο γραφειακός χώρος πρέπει να είναι έτοιμος για παράδοση το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2024, αφού επέλθουν σε αυτόν τροποποιήσεις που ενδεχομένως ζητηθούν, ούτως ώστε αυτός να διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες του Υφυπουργείου Τουρισμού και τις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων κυβερνητικών υπηρεσιών.
Η Δήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή, να απευθύνεται στο Γενικό Διευθυντή Υφυπουργείου Τουρισμού και να τοποθετηθεί στο κιβώτιο προσφορών του Υφυπουργείου, το οποίο βρίσκεται στον 4ο όροφο των κεντρικών γραφείων του Υφυπουργείου Τουρισμού στη Λεωφόρο Λεμεσού αρ. 19, 2112, Αγλαντζιά, Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 1:00 μ.μ. Για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο με αριθμό 22691169.
Για μελέτη και περαιτέρω πληροφόρηση πριν την υποβολή της Δήλωσης Ενδιαφέροντος, επισυνάπτονται πιο κάτω σχετικά έγγραφα:
(α) Αναλυτική Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος.
(β) Προσύμφωνο Ενοικιαστηρίου Εγγράφου.
(γ) Έντυπο Κριτηρίων Αξιολόγησης.
(δ) Ενοικιαστήριο Έγγραφο.


  Αναλυτική Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος
  Ενοικιαστήριο Έγγραφο
  Προσύμφωνο Ενοικιαστηρίου Εγγράφου
  Έντυπο Κριτηρίων Αξιολόγησης


  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

  Share