Υφυπουργείο Τουρισμού


Το Υφυπουργείο Τουρισμού αποτελεί μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου που προβλέπει για την Ίδρυση Υφυπουργείου Τουρισμού, τον Διορισμό Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και για συναφή θέματα του 2018.

Σύμφωνα με τον Νόμο, ο στόχος ίδρυσης του Υφυπουργείου Τουρισμού, είναι η σύσταση στρατηγικής και εποπτικής αρχής με εξουσίες χάραξης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό, προώθηση και προβολή της Κύπρου ως τουριστικός προορισμός, καθώς και εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, κύριες αρμοδιότητες:

- Χάραξη, συντονισμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού με τη χρήση των απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών.
- Στήριξη των επενδύσεων στον Τουρισμό.
- Προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
- Εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας και εποπτεία του τουριστικού τομέα.

Του Υφυπουργείου Τουρισμού  προΐσταται ο Υφυπουργός Τουρισμού και αποτελείται από το γραφείο
του Γενικού Διευθυντή και τέσσερις Διευθύνσεις:

- Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού
- Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης και Προσέλκυσης Επενδύσεων
- Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδοτήσεων Τουριστικών Επιχειρήσεων
- Διεύθυνση Στρατηγικής, Μάρκετινγκ και Διεθνών Σχέσεων

Οι πιο πάνω Διευθύνσεις διακρίνονται:

- Στην Κεντρική Υπηρεσία
- Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού
- Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εξωτερικού




Share