Υφυπουργείο Τουρισμού


ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο το Υφυπουργείο Τουρισμού (αναφερόμενο ως «Υφυπουργείο») επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Το Υφυπουργείο Τουρισμού συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ («ΓΚΠΔ»).

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που δύναται να ταυτοποιήσει ένα φυσικό πρόσωπο και η οποία βρίσκεται αρχειοθετημένη στα αρχεία του Υφυπουργείου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτή τη δήλωση, η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα δικαιώματα σας ως υποκείμενα των δεδομένων επ’ αυτών και τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τον «ΓΚΠΔ», σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.


  1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Εκτελών την Επεξεργασία

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το Υφυπουργείο Τουρισμού. Το Υφυπουργείο αποτελεί μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου που προβλέπει για την Ίδρυση Υφυπουργείου Τουρισμού, τον Διορισμό Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και για συναφή θέματα του 2018.

Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Υφυπουργείου ΤουρισμούΛεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υφυπουργείου, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση nnicolaou@visitcyprus.com

Εκτελών την Επεξεργασία είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα βάσει των οδηγιών και των κατευθύνσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού.


  2. Ποιους αφορά η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Το Υφυπουργείο Τουρισμού στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων όπως αιτητών, προσφοροδοτών, συνεργατών, ξεναγών, υποψηφίων ξεναγών, προσωπικού και συνταξιούχων. Οι σκοποί για τους οποίους τα επεξεργάζεται αφορούν είτε την παροχή υπηρεσίας, είτε γιατί υπάρχει νομική υποχρέωση, είτε για προστασία των εννόμων συμφερόντων των φυσικών προσώπων.


  3. Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς.

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο το Υφυπουργείο χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Δεδομένα συλλέγονται από πληροφορίες που δίνετε εσείς στο Υφυπουργείο για το άτομο σας ή μέσω εκπροσώπου σας και δεδομένα που περιέρχονται εις γνώση του Υφυπουργείου μέσα από τη σχέση του μαζί σας.

Επίσης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό, τα οποία διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις πρόνοιες του «ΓΚΠΔ».

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εξαρτώνται από την υπηρεσία και το είδος εργασίας που εκτελείται ή έχει συμφωνηθεί ανά περίπτωση:


  1. Αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις

Συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε αδειοδότησης και έγκρισης. Ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων ατόμων (π.χ. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων τουριστικών καταλυμάτων), τα οποία το Υφυπουργείο επεξεργάζεται μόνο για τους σκοπούς της αδειοδότησης και εγκρίσεις και πάντα εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ.


  2. Σχέδια Χορηγιών, Επιχορηγήσεων και Φιλοξενίας

Συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σχεδίου χορηγίας ή επιχορήγησης. Ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων ατόμων (π.χ. όνομα και στοιχεία σύνεδρων), τα οποία το Υφυπουργείο επεξεργάζεται μόνο για τους σκοπούς της αδειοδότησης και εγκρίσεις και πάντα εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ.


  3. Έλεγχος εισόδου-εξόδου στη Μαρίνα Λάρνακας

Συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για είσοδο στη Μαρίνα Λάρνακας.


  4. Στοιχεία Επιχειρηματιών και Διευθυντών Ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων

Το Υφυπουργείο συλλέγει και επεξεργάζεται τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία των Επιχειρηματιών και Διευθυντών Ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων για διατήρηση καταλόγου αδειούχων καταλυμάτων.


  5. Κατάλογος Ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων

Το Υφυπουργείο δημοσιεύει το όνομα του Διευθυντή του κάθε καταλύματος στην ιστοσελίδα του ως η νομική του υποχρέωση.


  6. Προσφορές που υποβάλλονται στο Υφυπουργείο Τουρισμού

Συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε διαγωνισμού, τα οποία το Υφυπουργείο επεξεργάζεται μόνο για τους σκοπούς της αξιολόγησης της προσφοράς και πάντα εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ.


  7. Κατάλογος Εγκεκριμένων Ξεναγών

Όνομα, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα στοιχεία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού για σκοπούς προβολής των ξεναγών.


  8. Υποψήφιοι για εισδοχή στη Σχολή Ξεναγών

Συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα


  4. Γιατί συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα το Υφυπουργείο Τουρισμού;

  Το Υφυπουργείο συγκεντρώνει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ για έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω λόγους:

  1. Εκτέλεση συμβάσεως

  Το Υφυπουργείο επεξεργάζεται τα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, όπως προκύπτουν από συμβάσεις ή υπηρεσίες που παρέχει . Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τις απαιτήσεις της κάθε σύμβασης ή υπηρεσίες.

  2. Νομική υποχρέωση

  Όταν το Υφυπουργείο υποχρεούται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα ώστε να συμμορφωθεί με μία νομική υποχρέωση, όπως για παράδειγμα είναι η διατήρηση καταλόγου αδειούχων ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων.

  3. Έννομο συμφέρον

  Ενδέχεται να υπάρξει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ώστε να διασφαλιστεί το έννομο συμφέρον του Υφυπουργείου Τουρισμού.

  4. Συγκατάθεση
  Ενδέχεται να ζητηθεί η συγκατάθεση σας για επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων που δεν εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω. Εφόσον έχει δοθεί ρητά η συγκατάθεση σας τότε η νομιμότητα της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Νοείται πως έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με το Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υφυπουργείου.  4. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρεί το Υφυπουργείο τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

  Το Υφυπουργείο Τουρισμού επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα συνέλεξε ή συμμορφούμενο με τον Περί Κρατικού Αρχείου Νόμο . Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική διαγραφής που ακολουθεί το Υφυπουργείο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υφυπουργείου.  5. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ;

  Τα δικαιώματα που σας παρέχονται δυνάμει του ΓΚΠΔ περιγράφονται πιο κάτω:

  Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα

  Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να ενημερωθείτε για τη διαδικασία επεξεργασίας τους.

  Αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων

  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε για εσάς εφόσον βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή.

  Διόρθωση λανθασμένων πληροφοριών

  Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων.

  Δικαίωμα «στη λήθη»

  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία τους και εφόσον δεν συντρέχουν θεμιτοί ή νομικοί λόγοι για το Υφυπουργείο να συνεχίζει τη διατήρηση τους.

  Ένσταση στην επεξεργασία των δεδομένων σας

  Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και τότε σταματά η επεξεργασία εκτός αν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον.

  Δικαίωμα Ενημέρωσης κατά τη λήψη της συγκατάθεσης

  Στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται η συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, το Υφυπουργείο σας δηλώνει με σαφήνεια πως θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

  Απόσυρση Συγκατάθεσης

  Όπου το Υφυπουργείο βασίζεται στην συγκατάθεση σας για επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η απόσυρση της συγκατάθεσης μπορεί να μην επιτρέπει στο Υφυπουργείο να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες/χορηγίες/εγκρίσεις σε εσάς. Εάν αυτό ισχύει, το Υφυπουργείο θα σας ενημερώσει προτού θέσει σε ισχύ την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε πριν την ανάκλησή της.


Περιορισμός της Επεξεργασίας

  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας στις πιο κάτω περιπτώσεις:

   · Αν κρίνετε πως η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά δεν επιθυμείτε διαγραφή των δεδομένων σας, ή

   · Αναμένεται εξακρίβωση από το Υφυπουργείο για την ορθότητα των δεδομένων σας  6. Πώς χειρίζεται το Υφυπουργείο Τουρισμού τυχόν διαρροές Προσωπικών Δεδομένων;

   Το Υφυπουργείο γνωστοποιεί στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τυχόν διαρροές ή παραβιάσεις εντός 72 ωρών από την στιγμή που αποκτά γνώση της διαρροής/παραβίασης. Η Επίτροπος μπορεί να συμβουλέψει ή να διατάξει το Υφυπουργείο να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την παραβίαση ή μπορεί από μόνο του το Υφυπουργείο να ενημερώσει τα επηρεαζόμενα υποκείμενα των δεδομένων εφόσον από την διαρροή ή παραβίαση προκύπτει κίνδυνος σε αυτά .


  7. Cookies

   Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μικρά αρχεία, γνωστά ως «cookies» για καλύτερη πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο χρήσης των cookies ανατρέξτε στην πολιτική μας αναφορικά με τα cookies.


  8. Ασφάλεια των Δεδομένων

   Το Υφυπουργείο εφαρμόζει τα πλέον βέλτιστα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του έχουν ενημερωθεί σχετικά και υπογράψει σχετικές συμβάσεις εμπιστευτικότητας.


  9. Αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

   Ενδέχεται η τροποποίηση της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όταν κρίνεται αναγκαίο. Συνιστάται όπως συμβουλεύεστε τη δήλωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

  10. Δικαίωμα σε Καταγγελία

  Εφόσον θεωρείτε πως το Υφυπουργείο δεν διαχειρίζεται ορθά τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αποταθείτε στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων.

Share