Υφυπουργείο Τουρισμού


Το Υφυπουργείο Τουρισμού αποσκοπεί στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, με όραμα η δια βίου μάθηση και η ποιοτική φιλοξενία να καταστούν προτεραιότητα για τα άτομα και τις επιχειρήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό. Ανάμεσα στους στόχους του Υφυπουργείου Τουρισμού, στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης, περιλαμβάνονται οι πιο κάτω:

- Διά βίου στοχευμένη κατάρτιση (up - skilling) και μετεκπαίδευση σε γνώσεις και δεξιότητες (re - skilling)
- Καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης στους επαγγελματίες και στο ευρύ κοινό
- Διάχυση της γνώσης για νέες τάσεις και προκλήσεις στον τουρισμό
- Αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού
- Αύξηση της ζήτησης για τα τουριστικά επαγγέλματα
- Προβολή της Κυπριακής Φιλοξενίας
- Επίτευξη συνεργειών με φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό
- Εκπαίδευση για τη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο
- Γνωριμία της βιομηχανίας και του κοινού με τον προορισμό
- Ενημέρωση για ευκαιρίες εργοδότησης στον τουρισμό
- Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών
- Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
- Βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών
- Παροχή ποιοτικής φιλοξενίας στους επισκέπτες  • Σεμινάρια του Υφυπουργείου Τουρισμού

  • Βραβεία Cyprus Hospitality Awards

  • Πρόγραμμα Νεαροί Πρεσβευτές Τουρισμού

  • Παρουσιάσεις σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για τα τουριστικά επαγγέλματα

  • Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού

  • Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

  • Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)

  • Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
  • Share