Υφυπουργείο Τουρισμού


Ίδρυση και αρμοδιότητες Υφυπουργείου Τουρισμού

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ιδρύθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του «Περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2018» (Ν. 123(I)/2018), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 2 Ιανουαρίου 2019. Το Υφυπουργείο αποτελεί μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).

Οι αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Τουρισμού, με βάση τον Ν. 123(I)/2018, είναι οι ακόλουθες:

• Η χάραξη ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού και ο επιτελικός σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης της Κύπρου, περιλαμβανομένης της διατύπωσης θέσεων για τη χωροθέτηση των τουριστικών τοποθεσιών,
• Ο συντονισμός και η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού με τη χρήση των απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών,
• Η στήριξη των επενδύσεων στον τουρισμό, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και υλοποίησης κινήτρων και της παροχής συστηματικής ενημέρωσης του κοινού,
• Η προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης,
• Η χάραξη στρατηγικής προβολής, προώθησης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου στο εξωτερικό και εσωτερικό,
• Η εκπόνηση μελετών, ερευνών αγοράς, η ανάλυση των σύγχρονων τάσεων στον τομέα του τουρισμού, η διαχείριση στατιστικών δεδομένων, η αξιολόγηση της απόδοσης προγραμμάτων και κονδυλιών που δαπανώνται για τον τουρισμό,
• Η δημιουργία και τήρηση μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων,
• Η ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και η επικαιροποίηση υφιστάμενων, η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στον τουριστικό τομέα και η προώθηση της καινοτομίας,
• Η εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας αναφορικά με τις εξουσίες που αυτή παρείχε στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της σχετικής νομοθεσίας για ίδρυση του Υφυπουργείου, περιλαμβανομένης της έκδοσης σχετικών αδειών,
• Η εποπτεία του τουριστικού τομέα, η συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές και την Αστυνομία Κύπρου, η ορθή πληροφόρηση και ενημέρωση των τουριστικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών για τις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας και η ευαισθητοποίηση του κοινού για σεβασμό του τουριστικού προϊόντος,
• Η εκπόνηση και υποβολή προτάσεων για μεταρρυθμίσεις οι οποίες αφορούν την απλοποίηση διαδικασιών για την προσέλκυση επενδύσεων τουριστικού χαρακτήρα, την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ευρύτερη ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, καθώς και την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά την τουριστική βιομηχανία.


Προώθηση Εταιρικής Κουλτούρας - Υφυπουργείο Τουρισμού


Share