Υφυπουργείο Τουρισμού


Η Διεύθυνση Στρατηγικής, Μάρκετινγκ και Διεθνών Σχέσεων είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της στρατηγικής, της οργάνωσης, ανάπτυξης του προϊόντος και υλοποίησης του τουριστικού μάρκετινγκ.

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικής, Μάρκετινγκ και Διεθνών Σχέσεων είναι ο κ. Μιχάλης Μεταξάς, Διευθυντής Τουρισμού.

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης εμπίπτει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των δράσεων προώθησης και προβολής της Κύπρου στις αγορές του εξωτερικού. Οι δράσεις αφορούν την προώθηση της Κύπρου ως ολόχρονου τουριστικού προορισμού και των επιμέρους συστατικών του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Οι ειδικές μορφές τουρισμού εμπλουτίζονται και αναβαθμίζονται ώστε να προσφέρουν στους τουρίστες, εκτός από τον ήλιο και τη θάλασσα, μοναδικές και αυθεντικές εμπειρίες

Οι ενέργειες περιλαμβάνουν ως επί το πλείστον διαφημιστικές εκστρατείες σε παραδοσιακά και διαδικτυακά μέσα, ταξίδια εξοικείωσης για Οργανωτές Ταξιδιών, Ταξιδιωτικά Γραφεία, δημοσιογράφους και influencers, και συμμετοχή στις κύριες επαγγελματικές τουριστικές Εκθέσεις, σε εθνικές και τοπικές Εκθέσεις που απευθύνονται στο ευρύ ταξιδιωτικό κοινό και σε εξειδικευμένες Εκθέσεις που αφορούν είτε συγκεκριμένα πληθυσμιακά τμήματα (πχ silver economy) είτε ειδικά τουριστικά ενδιαφέροντα όπως συνεδριακό τουρισμό, αγροτουρισμό, γκολφ, γαμήλιο τουρισμό κ.ά.

Η Διεύθυνση αποτελείται από τους πιο κάτω τομείς:

Toμέας Αγορών:

Διαμορφώνει και παρακολουθεί τις ενέργειες μάρκετινγκ με βάση τα δεδομένα της αγοράς, τις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις, το προφίλ της δυνητικής πελατείας, τις βέλτιστες πρακτικές και το διαθέσιμο πτητικό πρόγραμμα από και προς την Κύπρο. Στα πλαίσια αυτά, επικεντρώνεται στην υλοποίηση αντίστοιχων ενεργειών προβολής στην Κύπρο και σε αγορές προτεραιότητας, με τη συνεργασία των Γραφείων του Υφυπουργείου στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, συνεργάζεται στενά με οργανωτές ταξιδίων και αεροπορικές εταιρείες για μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των ενεργειών του.

Τομέας Διαφήμισης:

Αναλαμβάνει την έντυπη και κυρίως ηλεκτρονική διαφήμιση της Κύπρου στο εξωτερικό, ετοιμάζει προγράμματα φιλοξενίας δημοσιογράφων, οργανωτών ταξιδίων και άλλων παραγόντων στην Κύπρο και οργανώνει τη συμμετοχή του Υφυπουργείου στις τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό.

Τομέας Ειδικών Ενδιαφερόντων:

Επιλαμβάνεται της ολιστικής οργάνωσης, αειφόρου ανάπτυξης και στοχευμένης προώθησης των Ειδικών Ενδιαφερόντων της Κύπρου. Επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες δράσεις όπως είναι η συνεργασία με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ιδιαίτερα για τα θέματα καταγραφής και αναβάθμισης της υποδομής, η παροχή συγκεκριμένων Σχεδίων οικονομικών Κινήτρων για το κάθε προϊόν και η συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις στο εξωτερικό με προκαθορισμένες συναντήσεις.

Τομέας Πληροφόρησης και Ανάπτυξης Εμπειριών:

Στον τομέα Τομέας Πληροφόρησης και Ανάπτυξης Εμπειριών υπάγονται τα επαρχιακά γραφεία πληροφοριών που αναλαμβάνουν την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης τόσο προς το κοινό, όσο και προς τους άλλους τομείς Υφυπουργείου. Στον τομέα ανατέθηκε επίσης υλοποίηση του στόχου της Στρατηγικής 2030 που αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος εμπειριών που θα αναβαθμίσουν το προσφερόμενο προϊόν.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Share