Υφυπουργείο Τουρισμού


Το Υφυπουργείο Τουρισμού ζητά την υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν προς ενοικίαση γραφειακό χώρο στην Επαρχία Λάρνακας για τη στέγαση του επαρχιακού γραφείου επιθεωρητών του Υφυπουργείου, συνολικού εμβαδού 230 τ.μ. περίπου με απόκλιση +10%, για περίοδο τριών (3) ετών με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για άλλες δύο περιόδους διάρκειας ενός (1) έτους έκαστη. Το κτίριο, στο οποίο βρίσκεται ο γραφειακός χώρος, θα πρέπει να έχει ανεγερθεί μετά το έτος 2000. Ο γραφειακός χώρος πρέπει να είναι έτοιμος για παράδοση το αργότερο μέχρι τον Ιούλιο του 2023, αφού επέλθουν σε αυτόν τροποποιήσεις που ενδεχομένως ζητηθούν, ούτως ώστε αυτός να διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες του Υφυπουργείου Τουρισμού και τις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Η Δήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή, να απευθύνεται στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Υφυπουργείου Τουρισμού και να τοποθετηθεί στο κιβώτιο προσφορών του Υφυπουργείου, το οποίο βρίσκεται στον 4ο όροφο των κεντρικών γραφείων του Υφυπουργείου Τουρισμού στη Λεωφόρο Λεμεσού αρ. 19, 2112, Αγλαντζιά, Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 28 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00. Για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο με αριθμό 22691169.

Για μελέτη και περαιτέρω πληροφόρηση πριν την υποβολή της Δήλωσης Ενδιαφέροντος επισυνάπτονται πιο κάτω σχετικά έγγραφα:

(α) Αναλυτική Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος.

(β) Προσύμφωνο Ενοικιαστηρίου Εγγράφου.

(γ) Έντυπο Κριτηρίων Αξιολόγησης.

(δ) Ενοικιαστήριο Έγγραφο.


  Αναλυτική Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος
  Ενοικιαστήριο Έγγραφο
  Έντυπο Κριτηρίων Αξιολόγησης
  Προσύμφωνο Ενοικιαστήριου Εγγράφου


  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

  Share