Υφυπουργείο Τουρισμού


Η βασική αποστολή της Διοίκησης (Διοίκηση, Αρχείο) είναι η σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

Συγκεκριμένα η Διοίκηση παρέχει υπηρεσίες διοίκησης, διεύθυνσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, σύναψης δημοσίων συμβάσεων, εργασιακών σχέσεων, συλλογικών συμβάσεων, πληροφορικής, ασφάλειας και υγείας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσίες ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης.

H Διοίκηση αποτελείται από δύο Τομείς:

Α) Διοίκηση: Ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (πολιτικές, μεταθέσεις, μετακινήσεις, αποσπάσεις, ωφελήματα, πειθαρχικές διαδικασίες, εκπαίδευση, ασφάλεια και υγεία κ.λ.π.) βάσει των εν ισχύ νόμων, Κανονισμών και οδηγιών των αρμόδιων Κυβερνητικών Τμημάτων. Αναλαμβάνει επίσης τη διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων και εξοπλισμού του Υφυπουργείου και παρέχει επίσης υποστήριξη στα θέματα αυτά καθώς και στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων σε όλες τις Διευθύνσεις/ Τομείς του Υφυπουργείου.

Β) Αρχείο: Το Αρχείο του Υφυπουργείου είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του Εμπιστευτικού και Ηλεκτρονικού Αρχείου, την παρακολούθηση συμβάσεων εκμίσθωσης κρατικής γης προς το Υφυπουργείο και των Αδειών Χρήσης, τον χειρισμό ενοικιαστηρίων συμβολαίων Γραφείων του Υφυπουργείου στην Κύπρο και το εξωτερικό, τη διαχείριση αποθήκης και οποιωνδήποτε άλλων βοηθητικών εργασιών προκύψουν.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Share