Υφυπουργείο Τουρισμού


Το Υφυπουργείο Τουρισμού αποτελεί μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), ιδρύθηκε στις 2.1.2019 και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου που προβλέπει για την Ίδρυση Υφυπουργείου Τουρισμού, τον Διορισμό Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και για συναφή θέματα του 2018.

Σύμφωνα με την υπό αναφορά Νομοθεσία, ο στόχος ίδρυσης του Υφυπουργείου Τουρισμού, είναι η σύσταση στρατηγικής και εποπτικής αρχής με εξουσίες χάραξης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό, προώθηση και προβολή της Κύπρου ως τουριστικός προορισμός, καθώς και εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Χάραξη, συντονισμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού με τη χρήση των απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών.
- Στήριξη των επενδύσεων στον Τουρισμό.
- Προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
- Εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας και εποπτεία του τουριστικού τομέα.

Του Υφυπουργείου Τουρισμού  προΐσταται ο Υφυπουργός Τουρισμού και αποτελείται από το γραφείο του Γενικού Διευθυντή και τέσσερα Τμήματα:
- Διοίκησης,
- Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας,
- Διασφάλισης Ποιότητας,
- Στρατηγικής και Ανάπτυξης Προϊόντων.

Τα τμήματα αυτά διακρίνονται:
- Στην Κεντρική Υπηρεσία
- Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού
- Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εξωτερικού


Share