Υφυπουργείο Τουρισμού


Το Υφυπουργείο Τουρισμού ζητά την υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν προς ενοικίαση γραφειακό χώρο στο Δήμο Λάρνακας για τη στέγαση του επαρχιακού γραφείου επιθεωρητών του Υφυπουργείου, συνολικού εμβαδού 230 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±3%, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για άλλες δύο περιόδους διάρκειας ενός (1) έτους έκαστη.

Το κτίριο στο οποίο βρίσκεται ο γραφειακός χώρος θα πρέπει να έχει ανεγερθεί μετά το έτος 2000 και να είναι έτοιμο για παράδοση το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο του 2022, αφού επέλθουν σε αυτό τροποποιήσεις που ενδεχομένως ζητηθούν, ούτως ώστε αυτός να διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες του Υφυπουργείου Τουρισμού και τις απαιτήσεις των έξι εμπλεκόμενων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Η Δήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στον Αν. Γενικό Διευθυντή Υφυπουργείου Τουρισμού και να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του Υφυπουργείου το οποίο βρίσκεται στον 4ο όροφο των κεντρικών γραφείων του Υφυπουργείου Τουρισμού στη Λεωφόρο Λεμεσού αρ. 19, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00. Για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο με αριθμό 22691169.

Για μελέτη και περαιτέρω πληροφόρηση πριν την υποβολή της Δήλωσης Ενδιαφέροντος επισυνάπτονται πιο κάτω σχετικά έγγραφα:

(α) Αναλυτική Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος.
(β) Προσύμφωνο Ενοικιαστηρίου Εγγράφου.
(γ) Έντυπο Κριτηρίων Αξιολόγησης.
(δ) Ενοικιαστήριο Έγγραφο.


  Αναλυτική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
  Αναλυτική Δήλωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος
  Αναλυτική Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος
  Ενοικιαστήριο Έγγραφο
  Προσύμφωνο Ενοικιαστήριου Εγγράφου
  Ενοικιαστήριο Έγγραφο
  Έντυπο Κριτηρίων Αξιολόγησης
  Πρότυπο Έντυπο Κριτηρίων Αξιολόγησης Εκάστου Υποβάλλοντος Δήλωση Ενδιαφέροντος
  Έντυπο Κριτηρίων Αξιολόγησης
  Προσύμφωνο Ενοικιαστήριου Εγγράφου
  Δείγμα Ενοικιαστηρίου Εγγράφου
  Προσύμφωνο Ενοικιαστηρίου Εγγράφου


  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

  Share